Místo a způsob, jak získat příslušné informace
Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Městys Osvětimany zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce na budově obecního úřadu
 • na internetové úřední desce na adrese: www.osvetimany.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:
Ústně

 • osobně na obecním úřadě městyse Osvětimany v úředních dnech a v úředních hodinách
 • telefonicky na tel. č.: 572 594 111

Písemně

 • na adrese: Městys Osvětimany 350, PSČ 687 42

Elektronickou poštou

 • e-mail: mailto:ou@osvetimany.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění